logo

News

Ask the Locals!

Current Projects

2016-05-05

  

#ALOcals!

Inter Alia proudly presents the trailer of the "Ask the Locals!" documentary, "The Poor Cousin"!

Η Ίντερ Άλια με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει το τρέιλερ του ντοκυμαντέρ "Ο Φτωχός Συγγενής" που είναι μέρος του προγράμματος "Ρώτα τους Ντόπιους!".

Visit the Ask the Locals! website and learn more HERE

 

31 March – 2 April: Filming at the municipality Georgios Karaiskakis in Greece

 

The filming of the documentary for the “Ask the Locals!” project started in Greece and in specific in the Georgios Karaiskakis municipality in the Western part of the country on March 31st. Selected respondents who were identified and “recruited” during field research shared stories, perceptions, concerns and hopes about their community with the Inter Alia crew. Has the allocation of EU funding throughout the past 4 decades been effective? Are there stories to be told, indicative of false processes and understanding of sustainable EU resource allocation? Has the crisis brought about change in structures, institutions, mentalities and behaviors? How can citizens contribute to improving allocation of funds in their communities? Are there advantages and opportunities for small communities that can be used for promoting cohesion with the rest of the country and the EU? What does the future of the village, the country and Europe look like for citizens of rural and remote villages?

 

Such responses fulfilled a dual objective: on the one hand, to gather new information, opinions and stories coming from citizens who rarely have a say about high politics processes such as distribution of resources. On the other hand, to get a grasp of the level of understanding of citizens over highly complex issues such as corruption and allocation of EU resources in remote areas where the level of education is, at best, moderate and state aid in short supply. It appears that while their involvement and benefit from the alleged misallocation of funds is minimal, if not non-existent, its results in the perceptions and feelings of citizens that come from it about the civil society, their region and the country is real and severe. Still, civic engagement and involvement in policy-making in smaller communities is easier to achieve and to be more effective in comparison to larger communities and urban centers.

 

Shooting in the municipality of Georgios Karaiskakis, the smallest in Greece and one of the poorest in the Eurozone, proved that size does not matter and that wealth is relative notion. Our warmest thanks to Dimitris & Maria, Vangelis, Christos, Kostas, Lampros and Periklis,  who opened up their houses, businesses and hearts to share their thoughts, hopes and concerns for the future of their communities but also to the whole municipality that has supported our venture from the onset.

 

THE SCREEN WILL REVEAL THE REST

31 Μαρτίου – 2 Απριλίου: Γυρίσματα στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

 

Τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος «Ρώτα τους Ντόπιους!» ξεκίνησαν από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη που βρίσκεται στα δυτικά της χώρας στις 31 Μαρτίου. Επιλεγμένοι ερωτώμενοι που είχαν αναγνωριστεί και «στρατολογηθεί» κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου στην περιοχή, μοιράστηκαν ιστορίες, αντιλήψεις, ανησυχίες και ελπίδες σχετικά με την κοινότητά τους με το συνεργείο της InterAlia. Η επένδυση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα τις τελευταίες 4 δεκαετίες έχει υπάρξει αποτελεσματική; Υπάρχουν ιστορίες που καταδεικνύουν τις λανθασμένες διαδικασίες και την ελλιπή κατανόηση της λογικής της βιώσιμης κατανομής των πόρων; Η κρίση έχει προκαλέσει αλλαγές στις δομές, τους θεσμούς, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές; Πώς μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στην πιο δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή κονδυλίων στις κοινότητές τους; Υπάρχουν πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για τις μικρές κοινότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της συνοχής με την υπόλοιπη χώρα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς μοιάζει το μέλλον του χωριού, της Ελλάδας και της Ευρώπης στα μάτια των πολιτών από αγροτικά και απομακρυσμένα χωριά;

 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά εκπλήρωσαν ένα διττό στόχο: από τη μία μεριά, να συλλέξουν νέες πληροφορίες, απόψεις και ιστορίες πολιτών οι οποίοι σπάνια έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν σχετικά με πολιτικές διαδικασίες όπως η κατανομή πόρων. Από την άλλη μεριά, να αντιληφθούμε το επίπεδο κατανόησης των πολιτών και ιδίως αυτών από περιφερειακές περιοχές, όπου το επίπεδο εκπαίδευσης είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτριο και οι παροχές κρατικών πόρων πολύ περιορισμένες, σχετικά με ιδιαίτερα περίπλοκες έννοιες όπως η διαφθορά και η κατανομή Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Φαίνεται ότι παρότι η συμμετοχή τους και το όφελός τους από την υποτιθέμενη κατάχρηση πόρων είναι ελάχιστη, αν όχι ανύπαρκτη, τα αποτελέσματά της στις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των πολιτών σχετικά με τον εαυτό τους, την κοινότητά τους και τη χώρα, είναι υπαρκτή και έντονη. Μολαταύτα, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μικρότερες κοινότητες είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί και να είναι αποτελεσματική σε σύγκριση με μεγαλύτερες κοινότητες και αστικά κέντρα.

 

Τα γυρίσματα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον μικρότερο της Ελλάδας σε πληθυσμό και έναν από τους φτωχότερους στην Ευρωζώνη, απέδειξε ότι το μέγεθος δεν αποτελεί πάντα καθοριστικό παράγοντα και ότι ο πλούτος είναι μία σχετική έννοια. Τις θερμότερες ευχαριστίες μας στο Δημήτρη και τη Μαρία, στο Χρήστο, το Βαγγέλη, τον Κώστα, το Λάμπρο και τον Περικλή που άνοιξαν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, και τις καρδίες τους για να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ελπίδες και τους προβληματισμούς τους καθώς επίσης και το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη που έχει υποστηρίξει το εγχείρημά μας εξαρχής.

 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ…


Moments from the documentary shooting at the Georgios Karaiskakis Municipality


 


 

ALO! Info-Day in the region of Arta

Municipalities of Arta and Georgios Karaiskakis

 

11 March 2016

Inter Alia and its ALO! Working group conducted the #ALOcals! info day on 11 March 2016 raising awareness among the locals in the region including the city of Arta and the mountainous villages of Kleidi, Diaselo, Ano Petra and Skoulikaria about the whole “Ask the Locals” project, its aims and forthcoming activities. Due to the region’s geography, the info day was more of an info tour, with the ALO! team wandering the area and informing locals in common places and public spaces like cafes, restaurants, local businesses and the main commercial streets of Arta city and the villages. The Info day team offered ALO! flyers, briefed those showing extra interest and chatted with the locals that were eager to learn and offer on the subject of the project.


 

24-09-2015

"30 years of EU evaluations have not managed to uncover what any Sicilian villager could have told them from the onset: what is the money really for and how it is spent”. This idea of leading social scientist Alina Mungiu-Pippidi lies behind “Ask the Locals!” project. Inter Alia and its partners aim to use the power of informal social networks of small communities in order to explore and enhance local agency against fund mismanagement and corruption. The information will be derived from the citizens in order to be utilized by the citizens with the underlying aim to deconstruct negative self-images that perpetuate inequality and injustice and lead to victimization and defeatism both inside partner countries and externally in their relation to other European people and states.

For more information about the “Ask the Locals” project, contact Nikos Papakostas: papakostas@interaliaproject.comor visit www.askthelocals.eu

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

© Inter Alia 2013